BABYLON THE GREAT
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

"...i bolest njegova bi vrlo teška, ali ni u bolesti svojoj ne traži Gospoda nego lekare." 2. Dnevnika 16:12

Go down

"...i bolest njegova bi vrlo teška, ali ni u bolesti svojoj ne traži Gospoda nego lekare." 2. Dnevnika 16:12 Empty "...i bolest njegova bi vrlo teška, ali ni u bolesti svojoj ne traži Gospoda nego lekare." 2. Dnevnika 16:12

Post by Admin 2013-02-05, 13:58

Koga prvo pitate za savet?

Grešnoga čoveka ("stručnjaka") ili STVORITELJA?

?


Last edited by Admin on 2015-10-28, 23:33; edited 3 times in total

Admin
Admin

Broj poruka : 3201
Datum upisa : 2011-08-03

https://religija.serbianforum.info

Back to top Go down

"...i bolest njegova bi vrlo teška, ali ni u bolesti svojoj ne traži Gospoda nego lekare." 2. Dnevnika 16:12 Empty Re: "...i bolest njegova bi vrlo teška, ali ni u bolesti svojoj ne traži Gospoda nego lekare." 2. Dnevnika 16:12

Post by Admin 2013-02-05, 13:59

"...i bolest njegova bi vrlo teška, ali ni u bolesti svojoj ne traži Gospoda nego lekare."
2. Dnevnika 16:12

KONTEKST

Ch 16:1 Godine trideset šeste carovanja Asinog iziđe Vasa, car Izrailjev, na Judu, i stade zidati Ramu da ne da nikome otići k Asi, caru Judinom, ni od njega doći.
2Ch 16:2 Tada uze Asa srebro i zlato iz riznica doma Gospodnjeg i doma carevog, i posla Ven-Adadu caru sirskom, koji življaše u Damasku, i poruči:
2Ch 16:3 Vera je između mene i tebe, između oca mog i oca tvog, evo šaljem ti srebra i zlata, hajde pokvari veru koju imaš sa Vasom carem Izrailjevim, eda bi otišao od mene.
2Ch 16:4 I posluša Ven-Adad cara Asu, i posla vojvode svoje na gradove Izrailjeve, i osvojiše Ijon i Dan i Avel-Majim i sve gradove Neftalimove u kojima behu žitnice.
2Ch 16:5 A kad Vasa to ču, presta zidati Ramu i ostavi delo svoje.
2Ch 16:6 Tada car Asa uze sav narod Judin, te odnesoše kamenje iz Rame i drvo, čim zidaše Vasa, i od njega sazida Gavaju i Mispu.
2Ch 16:7 A u to vreme dođe Ananije videlac k Asi, caru Judinom, i reče mu: Što si se pouzdao u cara sirskog a nisi se pouzdao u Gospoda Boga svog, zato se vojska cara sirskog izmače iz tvojih ruku.
2Ch 16:8 Nisu li Etiopljani i Luveji imali velike vojske s vrlo mnogo kola i konjika? Pa kad si se pouzdao u Gospoda, dade ti ih u ruke.
2Ch 16:9 Jer oči Gospodnje gledaju po svoj zemlji da bi pokazivao silu svoju prema onima kojima je srce celo prema Njemu. Ludo si u tom radio; zato će odsada biti ratovi na te.
2Ch 16:10 Tada se Asa razgnevi na proroka, i stavi ga u tamnicu, jer se rasrdi na nj za to; i potlači Asa neke iz naroda u to vreme.
2Ch 16:11 Ali gle, dela Asina, prva i poslednja, eno zapisana su u knjizi o carevima Judinim i Izrailjevim.
2Ch 16:12 I razbole se Asa trideset devete godine carovanja svog od nogu, i bolest njegova bi vrlo teška, ali ni u bolesti svojoj ne traži Gospoda nego lekare.
2Ch 16:13 I tako počinu Asa kod otaca svojih, i umre četrdeset prve godine carovanja svog.
2Ch 16:14 I pogreboše ga u grobu njegovom, koji iskopa sebi u gradu Davidovom, i metnuše ga na postelju koju beše napunio mirisavih stvari i masti zgotovljenih veštinom apotekarskom, i spališe mu ih vrlo mnogo.

Admin
Admin

Broj poruka : 3201
Datum upisa : 2011-08-03

https://religija.serbianforum.info

Back to top Go down

"...i bolest njegova bi vrlo teška, ali ni u bolesti svojoj ne traži Gospoda nego lekare." 2. Dnevnika 16:12 Empty Re: "...i bolest njegova bi vrlo teška, ali ni u bolesti svojoj ne traži Gospoda nego lekare." 2. Dnevnika 16:12

Post by Admin 2013-02-05, 14:12

ŠIRI KONTEKST

2Ch 14:1 A kad počinu Avija kod otaca svojih i pogreboše ga u gradu Davidovom, zacari se na njegovo mesto Asa, sin njegov. Za njegovog vremena počinu zemlja deset godina.
2Ch 14:2 I činjaše Asa šta je dobro i pravo pred Gospodom Bogom njegovim.
2Ch 14:3 Jer obori oltare tuđe i visine, i izlomi likove njihove i iseče lugove njihove.
2Ch 14:4 I zapovedi sinovima Judinim da traže Gospoda Boga otaca svojih i da izvršuju zakon i zapovest Njegovu.
2Ch 14:5 Obori po svim gradovima Judinim visine i sunčane likove, i počinu carstvo za njegovog vremena.
2Ch 14:6 I sazida tvrde gradove u zemlji Judinoj, jer zemlja beše u miru, niti beše rata s njim onih godina, jer mu Gospod dade mir.
2Ch 14:7 I reče Judi: Da sazidamo ove gradove i da ih opašemo zidom i kulama i vratima i prevornicama, dok je zemlja naša; jer tražimo Gospoda Boga svog, tražismo Ga i dade nam mir odsvuda. I tako zidaše, i biše srećni.
2Ch 14:8 I imaše Asa vojske trista hiljada od Jude sa štitovima i kopljima, i od Venijamina dvesta i osamdeset hiljada sa štitovima i lukovima. Svi behu hrabri vojnici.
2Ch 14:9 I iziđe iz njih Zara Etiopljanin s hiljadu hiljada vojske i s trista kola, i dođe do Marise.
2Ch 14:10 I Asa iziđe preda nj; i uvrstaše se vojske u dolini Sefati kod Marise.
2Ch 14:11 I zavapi Asa ka Gospodu Bogu svom govoreći: Gospode Tebi je ništa pomoći množini ili nejakom; pomozi nam, Gospode Bože naš, jer se u Te uzdamo, i u Tvoje ime dođosmo na ovo mnoštvo. Gospode, Ti si Bog naš, ne daj da može šta na Te čovek.
2Ch 14:12 I razbi Gospod Etiopljane pred Asom i pred Judom, i pobegoše Etiopljani.
2Ch 14:13 I tera ih Asa i narod koji beše s njim dori do Gerara. i popadaše Etiopljani da ih ni jedan ne osta živ, jer se satrše pred Gospodom i pred vojskom Njegovom; i oni odnesoše plen velik veoma.
2Ch 14:14 I pobiše sve gradove oko Gerara, jer dođe na njih strah Gospodnji, i opleniše sve one gradove, jer beše u njima mnogo plena.
2Ch 14:15 Pobiše i po stanovima pastirskim ljude, i odvedoše mnogo ovaca i kamila; i vratiše se u Jerusalim.


2Ch 15:1 Tada duh Božji dođe na Azariju, sina Odidovog;
2Ch 15:2 Te otide pred Asu i reče mu: Čujte me, Aso i sve pleme Judino i Venijaminovo; Gospod je s vama, jer ste vi s Njim; i ako Ga ustražite, naći ćete Ga; ako li Ga ostavite, i On će vas ostaviti.
2Ch 15:3 Dugo je Izrailj bez pravog Boga i bez sveštenika učitelja, i bez zakona.
2Ch 15:4 A da su se u nevolji svojoj obratili ka Gospodu Bogu Izrailjevom i tražili Ga, našli bi Ga.
2Ch 15:5 Ali u ovo vreme ne može se na miru odlaziti ni dolaziti; jer je nemir velik među svim stanovnicima zemaljskim;
2Ch 15:6 I potiru narod jedan drugi, i gradovi jedan drugi, jer ih Bog smete svakojakim nevoljama.
2Ch 15:7 Zato vi budite hrabri i nemojte da vam klonu ruke, jer ima plata za vaš trud.
2Ch 15:8 A kad ču Asa te reči i proroštvo proroka Odida, ohrabri se, i istrebi gadne bogove iz sve zemlje Judine i Venijaminove i iz gradova koje beše uzeo u gori Jefremovoj, i ponovi oltar Gospodnji koji beše pred tremom Gospodnjim.
2Ch 15:9 Potom sazva sve pleme Judino i Venijaminovo i došljake koji behu kod njih od Jefrema i Manasije i Simeuna, jer ih mnogo prebeže k njemu iz naroda Izrailjevog kad videše da je Gospod Bog njegov s njim.
2Ch 15:10 I skupiše se u Jerusalim trećeg meseca petnaeste godine carovanja Asinog.
2Ch 15:11 I u onaj dan prinesoše Gospodu žrtve od plena koji dognaše, sedam stotina volova i sedam hiljada ovaca.
2Ch 15:12 I uhvatiše veru da traže Gospoda Boga otaca svojih svim srcem svojim i svom dušom svojom;
2Ch 15:13 A ko god ne bi tražio Gospoda Boga Izrailjevog, da se pogubi, bio mali ili veliki, čovek ili žena.
2Ch 15:14 I zakleše se Gospodu glasom velikim i uz klikovanje i uz trube i rogove.
2Ch 15:15 I radovaše se sav narod Judin radi te zakletve, jer iz svega srca svog zakleše se, i od sve volje svoje tražiše Ga i nađoše Ga; i Gospod im dade mir odsvuda.
2Ch 15:16 Jošte i Mahu, mater svoju, svrže Asa s vlasti, jer beše načinila u lugu idola; i Asa obali idola njenog i izlomi ga i sažeže na potoku Kedronu.
2Ch 15:17 Ali visine ne biše oborene u Izrailju, ali srce Asino beše pravo svega veka njegovog.
2Ch 15:18 I unese u dom Božji šta beše posvetio otac njegov i šta beše sam posvetio, srebro i zlato i sudove.
2Ch 15:19 I ne bi rata do trideset pete godine carovanja Asinog.


2Ch 16:1 Godine trideset šeste carovanja Asinog iziđe Vasa, car Izrailjev, na Judu, i stade zidati Ramu da ne da nikome otići k Asi, caru Judinom, ni od njega doći.
2Ch 16:2 Tada uze Asa srebro i zlato iz riznica doma Gospodnjeg i doma carevog, i posla Ven-Adadu caru sirskom, koji življaše u Damasku, i poruči:
2Ch 16:3 Vera je između mene i tebe, između oca mog i oca tvog, evo šaljem ti srebra i zlata, hajde pokvari veru koju imaš sa Vasom carem Izrailjevim, eda bi otišao od mene.
2Ch 16:4 I posluša Ven-Adad cara Asu, i posla vojvode svoje na gradove Izrailjeve, i osvojiše Ijon i Dan i Avel-Majim i sve gradove Neftalimove u kojima behu žitnice.
2Ch 16:5 A kad Vasa to ču, presta zidati Ramu i ostavi delo svoje.
2Ch 16:6 Tada car Asa uze sav narod Judin, te odnesoše kamenje iz Rame i drvo, čim zidaše Vasa, i od njega sazida Gavaju i Mispu.
2Ch 16:7 A u to vreme dođe Ananije videlac k Asi, caru Judinom, i reče mu: Što si se pouzdao u cara sirskog a nisi se pouzdao u Gospoda Boga svog, zato se vojska cara sirskog izmače iz tvojih ruku.
2Ch 16:8 Nisu li Etiopljani i Luveji imali velike vojske s vrlo mnogo kola i konjika? Pa kad si se pouzdao u Gospoda, dade ti ih u ruke.
2Ch 16:9 Jer oči Gospodnje gledaju po svoj zemlji da bi pokazivao silu svoju prema onima kojima je srce celo prema Njemu. Ludo si u tom radio; zato će odsada biti ratovi na te.
2Ch 16:10 Tada se Asa razgnevi na proroka, i stavi ga u tamnicu, jer se rasrdi na nj za to; i potlači Asa neke iz naroda u to vreme.
2Ch 16:11 Ali gle, dela Asina, prva i poslednja, eno zapisana su u knjizi o carevima Judinim i Izrailjevim.
2Ch 16:12 I razbole se Asa trideset devete godine carovanja svog od nogu, i bolest njegova bi vrlo teška, ali ni u bolesti svojoj ne traži Gospoda nego lekare.
2Ch 16:13 I tako počinu Asa kod otaca svojih, i umre četrdeset prve godine carovanja svog.
2Ch 16:14 I pogreboše ga u grobu njegovom, koji iskopa sebi u gradu Davidovom, i metnuše ga na postelju koju beše napunio mirisavih stvari i masti zgotovljenih veštinom apotekarskom, i spališe mu ih vrlo mnogo.

Admin
Admin

Broj poruka : 3201
Datum upisa : 2011-08-03

https://religija.serbianforum.info

Back to top Go down

"...i bolest njegova bi vrlo teška, ali ni u bolesti svojoj ne traži Gospoda nego lekare." 2. Dnevnika 16:12 Empty Re: "...i bolest njegova bi vrlo teška, ali ni u bolesti svojoj ne traži Gospoda nego lekare." 2. Dnevnika 16:12

Post by Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum